The spirit of Gaelic in Glasgow to be captured on canvas

He celebrated 20th-century Scottish poetry with his famous painting of Hugh MacDiarmid et al in an imaginary Edinburgh howff.

He paid tribute to the Scottish folk revival with his fantastical depiction of Hamish Henderson carousing with musicians including Gael Dolina MacLennan and piper and Gaelic tradition-bearer Alan MacDonald.

Now, Alexander "Sandy" Moffat is set to capture Gaelic culture and what it means to contemporary Glasgow. The distinguished Scottish painter has been appointed artist-in-residence to the Royal National M˛d 2019, and commissioned by Glasgow Life in partnership with the Hunterian Museum and the University of Glasgow to create an original artwork marking the M˛d’s return to Clydeside for the first time in almost three decades.

Chomharraich e bÓrdachd na 20mh linn le a dhealbh ainmeil de dh’┘istean MacDiarmaid is eile ann an Óite-tadhail mas fhýor ann an D¨n ╚ideann.

Rinn e moladh air an ath-bheothachadh ann an tuath-che˛l Albannach le a thuairisgeul iongantach air Seumas MacEanraig a’ dŔanamh subhachas le luchd-ci¨il agus nam measg bha a’ bhana-Ghidheal, Dolina NicIllinnein agus am pýobaire cli¨iteach Ailean D˛mhnallach.

A-nis, tha Alasdair "Sandy" Moffat deiseil airson cultar na GÓidhlig a ghlacadh agus na tha e a’ ciallachadh do Ghlaschu co-aimsireil. Tha am peantair ainmeil Albannach air fhastadh mar neach-ealain air mhuinntearas aig a’ Mh˛d NÓiseanta Rýoghail 2019, agus air a choimiseanadh le Glaschu Be˛ ann an com-pÓirteachas leis an Taigh-tasgaidh Hunterian agus Oilthigh Ghlaschu gus obair-ealain th¨sail a chruthachadh a bhios a’ comharrachadh tilleadh a’ Mh˛id gu Bruachan Chluaidh airson a’ chiad uair ann am faisg air trithead bliadhna.


This site uses cookies and analysis tools to improve the usability of the site. More information. |