UofG and Md Ghlaschu host Gaelic in a Global and Digital context seminar

The University of Glasgow has joined forces with Md Ghlaschu Local Organising Committee to host a special seminar event to consider the future of Gaelic in a Global and Digital context

The event comes as Glasgow prepares to host the Royal National Md 2019, the largest annual celebration of Gaelic Language and Culture.

The special seminar event on Thursday 10 October will ask invited speakers and delegates to reflect upon how Gaelic communities have changed particularly as a result of technology and digital media.

Tha Oilthigh Ghlaschu air ceanglaichean a thogail le comataidh eagrachaidh Md Ghlaschu gus aoigheachd a thoirt do sheiminear cudromach a bhios a’ beachdachadh air m teachdail na Gidhlig ann an co-theacsa Chruinneil agus Dhidseatach.

Tha an tachartas a’ gabhail ite fhad ’s a tha Glaschu ag ullachadh airson aoighheachd a thoirt don Mhd Niseanta Roghail 2019, an comharrachadh bliadhnail air Cnan is Cultar na Gidhlig as motha a th’ ann.

Bheir an seiminear snraichte seo air Diardaoin 10 Dmhair, cuireadh do luchd-labhairt agus riochdairean gus cnuasachadh air mar a tha coimhearsnachdan Gidhlig air atharrachadh, gu h-raid mar thoradh air teicnelas agus meadhanan didseatach.


This site uses cookies and analysis tools to improve the usability of the site. More information. |