Landmark archive of 10 million Gaelic words launched

Researchers have completed the first phase of the world’s most extensive digital archive of Scottish Gaelic texts as part of a landmark project to revolutionise access and understanding of the language to public around the world.

The Digital Archive of Scottish Gaelic (DASG) project is already the most comprehensive publicly accessible reference point for the Gaelic language and culture, having been worked on by researchers from Celtic and Gaelic at the University of Glasgow for the past eight years.

The DASG project has two main outputs:
 • Corpas na GÓidhlig is a searchable online database bringing together full texts dating from the Twelfth Century to the present day. Together they make up a corpus of almost 10 million Gaelic words, which is expected to grow to up to 30 million words over the course of the project.

 • The Fieldwork Archive contains over 22,000 headwords taken from speech recorded in Gaelic-speaking Scotland and Nova-Scotia during the 1960s, 70s and 80s. It uniquely describes traditional Gaelic life and society and many of the headwords are accompanied by magnificent hand-drawn illustrations.


 • Together, these two resources will provide fingertip access to the riches of Gaelic language and culture and make it much more accessible to a world-wide audience.

  Corpas na GÓidhlig will also provide the textual basis for a linked project involving five universities around Scotland. Faclair na GÓidhlig will produce a historical dictionary of Gaelic, a resource for Gaelic comparable to the Oxford English Dictionary and the Dictionary of the Older Scottish Tongue, both of which provide a historical lexical reference for their respective languages. Partners in the Faclair na GÓidhlig project are the universities of Glasgow, Aberdeen, Edinburgh, Strathclyde and Sabhal Mòr Ostaig UHI.

  Rob Ó Maolalaigh, Professor of Gaelic at the University of Glasgow and Director of DASG, said: “The Digital Archive of Scottish Gaelic provides a unique and powerful web resource for students and researchers of Gaelic around the globe, which will transform the way research is carried out on Gaelic language, literature and culture. Having access to a large database like this will enable us to see new patterns in the way the language has been used over the centuries and how it continues to be used to this day. This resource will lead to the development of new pedagogical and technological resources for the language.”

  Vice-Principal and Head of the College of Arts, Professor Murray Pittock, said: “As a leading centre for Gaelic and Celtic Studies, the University welcomes the online publication of ground-breaking DASG resources, which will provide scholars and Gaelic communities in Scotland and abroad with a magnificent learning and research resource to promote Gaelic and its significance internationally.”

  Professor Boyd Robertson, Chair of the Steering Committee of Faclair na GÓidhlig, and Principal of Sabhal Mòr Ostaig, said: “We are delighted that the first phase of DASG is now online based on established expertise at Glasgow. Corpas na GÓidhlig and related software development will revolutionise lexicographical methodology in Scotland. The Fieldwork Archive will also be tremendously important to the dictionary in that it contains words not recorded elsewhere. We can look forward confidently to a future in which Gaelic will have a dictionary compiled on historical principles linked to a digital corpus of the language. Together, they will enable full understanding of the Gaelic language and culture for generations to come.”

  Leading scholar in the history and culture of the Highlands, Professor Hugh Cheape from Sabhal Mòr Ostaig, said: “As a student of Scottish Gaelic with a specific interest in the lexis and in material culture, DASG offers a resource on a scale hitherto unimaginable without a lifetime’s reading and cross-referencing.”

  DASG was established in 2006 and is funded by the British Academy, the University of Glasgow, Faclair na GÓidhlig, Bòrd na GÓidhlig, the Scottish Funding Council, the Arts and Humanities Research Council and the Economic and Social Research Council.

  DASG is available at http://www.dasg.ac.uk.

  Media enquiries: nick.wade [a] glasgow.ac (p) uk / (+44) 0141 330 7126


  Tasglann chudromachde 10 millean facal GÓidhligair a chur air bhog

  Tha luchd-rannsachaidh air a’ chiad earrann de dh’obair a chrìochnachadh air an tasglainn dhidseataich as motha a th’ ann de theacsaichean GÓidhlig, mar phÓirt de phròiseact tionnsgalach a tha ag amas air cothrom is tuigse air a’ GhÓidhlig a thabhann dhan phoball air feadh an t-saoghail.

  Tha Dachaigh airson Stòras na GÓidhlig (DASG) aithnichte mar-thÓ mar am na pròiseact as iomlaine agus is ioma-chuimsiche far am faighear fiosrachadh a thaobh cÓnan is cultar na GÓidhlig, is luchd-rannsachaidh bho Roinn na Ceiltis is na GÓidhlig aig Oilthigh Ghlaschu air a bhith ag obair air thairis air na h-ochd bliadhna a dh’fhalbh.

  Tha dÓ phrìomh thoradh aig DASG:
 • Corpas na GÓidhlig, a tha na stòr-dÓta air-loidhne a ghabhas a rannsachadh is e a’ tarraing theacsaichean bhon 12mh linn chun an lÓ an-diugh ri chŔile. Còmhla, tha iad a’ dŔanamh an-Óirde corpas de cha mhòr 10 millean facal GÓidhlig, is d¨il ann gum bi seo a’ fÓs gu timcheall air 30 millean facal thairis air a’ phròiseact.

 • Tasglann Obair-trusaidh, Faclan bhon t-Sluagh, anns a bheil còrr air 22,000 ceann-fhacal air an togail bho chainnt an t-sluaigh a chaidh a chlÓradh an dÓ chuid ann an Alba agus ann an Alba Nuadh anns na 1960an, na 1970an agus na 1980an. Tha e gun samhail ann a bhith a’ tarraing dealbh de bheatha is choluadair dualchasach na GÓidhlig, is cuide ri mòran dhe na ceann-fhacail tha dealbhan eireachdail lÓmh-dhŔanta.


 • Còmhla, tha an dÓ ghoireas seo a’ tabhann fìor-chothrom air beartas cÓnan is cultar na GÓidhlig is gam fosgladh do luchd-cleachdaidh air feadh an t-saoghail.

  Bidh Corpas na GÓidhlig na bhunait theacsail airson pròiseact co-cheangailte anns a bheil còig oilthighean air feadh na h-Alba an sÓs. Bidh Faclair na GÓidhlig a’ toirt faclair eachdraidheil GÓidhlig gu buil, aig am bi, thathar an d¨il, an aon inbhe is cli¨ is a tha aig na faclairean mòra a gheibhear airson Beurla (Oxford English Dictionary) agus Albais (Dictionary of the Older Scottish Tongue), is an dÓ chruinneachadh sin a’ tabhann stòr-fiosrachaidh eachdraidheil, leicseachail dha na cÓnanan fa leth aca. Tha Oilthighean Ghlaschu, Obar Dheathain, Dh¨n Ŕideann, Srath Chluaidh agus Sabhal Mòr Ostaig UHI nan compÓirtichean ann am Faclair na GÓidhlig.

  Thuirt Rob Ó Maolalaigh, Ollamh na GÓidhlig aig Oilthigh Ghlaschu, agus Sti¨iriche DASG: “Tha Dachaigh airson Stòras na GÓidhlig a’ tabhann goireas air-loidhne cumhachdail is gun samhail do dh’oileanaich is luchd-rannsachaidh na GÓidhlig air feadh an t-saoghail, is bidh e a’ fìor-atharrachadh an dòigh anns am bi rannsachadh air a dhŔanamh air cÓnan, litreachas is cultar na GÓidhlig. Agus cothrom againn a-nis air stòr-dÓta cho mòr is cho farsaing, bidh comas againn pÓtranan ¨ra fhaicinn is a lorg anns na dòighean a chaidh an cÓnan a chleachdadh thairis air na linntean agus mar a tha e ga chleachdadh an-diugh. Bidh an goireas seo gar sti¨ireadh is gar cuideachadh ann a bhith a’ leasachadh ghoireasan teagaisg is teicneolasach ¨ra airson a’ chÓnain.”

  Thuirt an t-Ollamh Murray Pittock, Iar-Phrionnsapal agus Ceannard Cholaiste nan Ealain aig Oilthigh Ghlaschu: “Mar aon de phrìomh aonadan na GÓidhlig is Ceiltis, tha an t-Oilthigh a’ cur fÓilte is furan air foillseachadh nan goireasan ¨ra air-loidhne aig DASG, a bhios a’ tabhann goireas ionnsachaidh is rannsachaidh air leth do sgoilearan is coimhearsnachdan GÓidhlig an dÓ chuid an Alba agus thall thairis airson ìomhaigh na GÓidhlig, agus cho cudromach is a tha i, Órdachadh gu h-eadar-nÓiseanta.”

  Thuirt an t-Ollamh Boyd Robasdan, Cathraiche na Comataidh Sti¨iridh aig Faclair na GÓidhlig, agus Prionnsapal Sabhal Mòr Ostaig: “Tha sinn gu math toilichte gu bheil a’ chiad earrann de DASG a-nis air-loidhne, is e stŔidhichte air sÓr-eòlas ann an Glaschu. Bidh Corpas na GÓidhlig, agus leasachaidhean ann am bathar-bog a thig na chois, a’ cruth-atharrachadh mhodhan-obrach leicseachail an Alba. Cuideachd, bidh an Tasglann Obair-tursaidh, Faclan bhon t-Sluagh uabhasach cudromach dhan fhaclair leis gu bheil faclan ann nach eil idir air an clÓradh ann an t¨san eile. Tha sinn a’ coimhead air adhart gu misneachail ris an Óm a tha ri teachd far am bi faclair ann dhan GhÓidhlig a tha stŔidhichte air prionnsapalan eachdraidheil is iad ceangailte ri corpas didseatach a’ chÓnain. Air an toirt ri chŔile, bidh iad a’ toirt comas do na ginealachan ri thighinn lÓn-tuigse air cÓnan is cultar na GÓidhlig a ruighinn.”

  Thuirt an t-Ollamh Ùisdean Cheape, sgoilear aithnichte ann an eachdraidh is cultar na GÓidhealtachd, aig Sabhal Mòr Ostaig: “Mar sgoilear na GÓidhlig, is ¨idh shònraichte agam ann am facail uile a’ chÓnain agus cultar d¨thchasach, tha DASG a’ tabhann goireas aig ìre a bha do-bheachdachaidh roimhe seo gun a bhith a’ cur seachad rŔ do bheò a’ leughadh is a’ tar-sgr¨dadh.”

  Chaidh DASG a chur air bhonn ann an 2006 is fhuair e maoineachadh bho Acadamaidh Bhreatainn, Oilthigh Ghlaschu, Faclair na GÓidhlig, Bòrd na GÓidhlig, Comhairle Maoineachaidh na h-Alba, Comhairle Rannsachaidh nan Ealain is nan Daonnachdan (AHRC), agus Comhairle an Rannsachadh Eaconamaich agus Shòisealta (ESRC).

  Gheibhear DASG aig http://www.dasg.ac.uk.

  Airson barrachd fiosrachaidh: nick.wade [a] glasgow.ac (p) uk / (+44) 0141 330 7126